Regulamin Nagrody Radia TOK FM

Art. 1

Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przyznawania „NAGRODY RADIA TOK FM im. Anny Laszuk”

 

Art. 2

Organizatorem plebiscytu „NAGRODA RADIA TOK FM im. Anny Laszuk” jest Inforadio sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000023271, REGON 010680292, NIP 526-10-01-248, nadawca stacji radiowej TOK FM – Pierwsze Radio Informacyjne” (dalej: „Stacja Radiowa”) zwany dalej Organizatorem.

 

Art. 3

 1. Zgłaszającymi kandydatów do „NAGRODA RADIA TOK FM im. Anny Laszuk ” (dalej: „Zgłaszający”) mogą być słuchacze, członkowie kapituły (w skład której wchodzą osoby powołane przez Kolegium Redakcyjne (dalej: „Członkowie Kapituły”) i pracownicy redakcji Stacji Radiowej, którzy w zastrzeżonym w Regulaminie terminie zgłoszą kandydata do „NAGRODY RADIA TOK FM im. Anny Laszuk ” wraz z krótkim uzasadnieniem.
 2. Kandydatem do „NAGRODY RADIA TOK FM im. Anny Laszuk”, który może zostać zgłoszony przez Zgłaszającego, może być osoba publiczna, instytucja, lub organizacja, która w ciągu 12 miesięcy – od 01.01 2017 do 31.12. 2017 wykazała się odważnym, niekonwencjonalnym, niezwykłym działaniem, postawą, dziełem lub wypowiedzią, które miały istotny wpływ na świadomość społeczną lub wręcz zmieniły polską rzeczywistość. To działanie i jego efekt mogą dotyczyć każdej dziedziny życia – polityki, spraw społecznych, obyczajowości, życia duchowego, nauki, biznesu, kultury, mediów, sportu.

Art. 4

Plebiscyt „NAGRODY RADIA TOK FM im. Anny Laszuk ” będzie trwał od 18 grudnia 2017 r. do 9 lutego 2018 r. i zostanie przeprowadzone w etapach.


art. 5

 1. Etap I trwa od dnia 18 grudnia 2017 r. do dnia 6 stycznia 2018 r. obejmuje zgłaszanie przez Zgłaszających kandydatów do „NAGRODY RADIA TOK FM im. Anny Laszuk”.
 2. Kandydatów do „NAGRODY RADIA TOK FM im. Anny Laszuk” można zgłaszać e-mailem na adres: nagroda@tok.fm.
 3. Zgłoszenie kandydata do tytułu „NAGRODY RADIA TOK FM im. Anny Laszuk” musi zawierać minimum jednozdaniowe uzasadnienie.
 4. Zgłoszenie nie zawierające uzasadnienia będzie nieważne.
 5. Można zgłosić więcej niż jednego kandydata do „NAGRODY RADIA TOK FM im. Anny Laszuk”.
  W przypadku zgłoszenia więcej niż jednego kandydata do „NAGRODY RADIA TOK FM im. Anny Laszuk” każde zgłoszenie musi zawierać uzasadnienie.
 6. Kandydatów można zgłaszać do dnia 6 stycznia 2018 r. Zgłoszenia nadesłane po tym terminie, nie będą brane przez Organizatora pod uwagę. O zachowaniu terminu decyduje chwila otrzymania zgłoszenia przez Organizatora.

Art. 6

 1. Etap II przyznawania „NAGRODY RADIA TOK FM im. Anny Laszuk” trwa od 15 stycznia 2018 r. do 19 stycznia 2018 r., obejmuje wybór ostatecznej listy kandydatów przez przedstawicieli Organizatora – Kolegium Redakcyjne Radia TOK FM (dalej: „Kolegium Redakcyjne”). Kolegium Redakcyjne spośród wszystkich zgłoszonych kandydatów wybiera, w formie głosowania, 3 kandydatów którzy zakwalifikują się do Etapu III.
 2. Kolegium Redakcyjne przy wyborze listy nominowanych do Etapu III weźmie pod uwagę w szczególności:

1) treść uzasadnienia zgłoszenia kandydata;

2) postawę kandydata;

3) szacunek, jakim kandydat cieszy się w swoim środowisku;

4) aktywność kandydata i jego zasługi w 2017 roku.


art. 7

 1. Etap III przyznawania „NAGRODY RADIA TOK FM im. Anny Laszuk” trwa od dnia 29 stycznia 2018 r. do dnia 9 lutego 2018 r. i obejmuje głosowanie na zakwalifikowanych do tego etapu kandydatów przez Członków Kapituły.
 2. Głosowanie w III etapie przyznawania „„NAGRODY RADIA TOK FM im. Anny Laszuk ” odbędzie się drogą mailową. W tym etapie Członkowie Kapituły zwykłą większością głosów wyłonią zwycięzcę.
 3. W głosowaniach każdy z Członków Kapituły może oddać tylko jeden głos.
 4. W przypadku uzyskania przez dwie kandydatury tej samej – najwyższej ilości głosów zwycięzca zostanie wyłoniony w dogrywce drodze ponownego głosowania, z możliwością wyboru jednej spośród tych dwóch kandydatur.
 5. Z przebiegu głosowania Członków Kapituły zostanie sporządzony protokół zawierający dane dotyczące głosowania, podpisany przez sekretarza redakcji Stacji Radiowej. Protokół będzie przechowywany w siedzibie Organizatora.

art. 8

 1. Możliwy jest tylko jeden zwycięzca „NAGRODY RADIA TOK FM im. Anny Laszuk „, który otrzyma tytuł laureata „NAGRODY RADIA TOK FM im. Anny Laszuk” i statuetkę „NAGRODY RADIA TOK FM im. Anny Laszuk”. Pozostali kandydaci, wyłonieni zgodnie z art. 7 ust. 2 Regulaminu, otrzymają dyplomy.
 2. Uroczyste wręczenie statuetki „NAGRODY RADIA TOK FM im. Anny Laszuk ” i dyplomów odbędzie się po zakończeniu III etapu plebiscytu „NAGRODA RADIA TOK FM im. Anny Laszuk”.
 3. Statuetka „NAGRODY RADIA TOK FM im. Anny Laszuk”, zostanie wydana zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz.361 z późn. zmianami). Dodatkowo zwycięzcy zostanie przyznana nagroda pieniężna, która zostanie w całości przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego laureata „NAGRODY RADIA TOK FM im. Anny Laszuk „, z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w plebiscycie „NAGRODA RADIA TOK FM im. Anny Laszuk”. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

art. 9

 1. Zgłaszający, jeżeli podają swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania tych danych osobowych dla celów przeprowadzenia plebiscytu oraz innych prawnie usprawiedliwionych celów Organizatora. Zgłaszającym przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych. Organizator informuje, iż podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zm.).
 2. Zgłaszający wyrażają zgodę na korzystanie przez Organizatora z treści zgłoszeń, w całości lub w części, zarówno z podaniem imienia i nazwiska Zgłaszającego jak i bez takiego oznaczenia, w działalności Organizatora i podmiotów współpracujących z Organizatorem, w tym w szczególności, publikację w Internecie jak i na antenie Stacji Radiowej oraz we wszelkich innych mediach.


art. 10

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia lub skrócenia czasu trwania wyboru laureata „NAGRODY RADIA TOK FM im. Anny Laszuk”, zmiany terminu ogłoszenia listy zwycięzców oraz zmiany Regulaminu w trakcie trwania plebiscytu.
 2. W przypadku zmiany postanowień niniejszego Regulaminu Organizator będzie zobowiązany do opublikowania obowiązującego nowej treści Regulaminu.