Regulamin Plebiscytu „Nagroda Radia TOK FM im. Anny Laszuk”

Art. 1

Organizatorem dorocznego plebiscytu „NAGRODA RADIA TOK FM im. Anny Laszuk” (dalej „Plebiscyt”) jest Inforadio sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000023271, REGON 010680292, NIP 526-10-01-248, nadawca stacji radiowej TOK FM – Pierwsze Radio Informacyjne” (dalej: „Stacja Radiowa”), zwana dalej „Organizatorem”.

Art. 2

Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady przeprowadzania Plebiscytu.

Art. 3

 1. Plebiscyt przeprowadzany jest co roku i składa się z trzech etapów wskazanych w art. 5 – 7 Regulaminu. O rozpoczęciu każdego Plebiscytu i terminach, w jakich Plebiscyt będzie przeprowadzany, w tym o czasie trwania poszczególnych etapów Plebiscytu, ogłaszać będzie Organizator na antenie Stacji Radiowej.
 2. W ramach każdego Plebiscytu wyłoniony zostanie laureat „NAGRODY RADIA TOK FM im. Anny Laszuk” („Nagroda”).

Art. 4

 1. Laureat Nagrody w Plebiscycie jest wyłaniany spośród kandydatów zgłaszanych przez słuchaczy Stacji Radiowej, pracowników redakcji Stacji Radiowej oraz członków kapituły, w skład której wchodzą osoby powołane przez członków redakcji Stacji Radiowej („Członkowie Kapituły”) (dalej łącznie: „Zgłaszający”).
 2. Kandydatem do Nagrody może być osoba publiczna, instytucja, lub organizacja, która w ocenie Zgłaszającego w ciągu roku poprzedzającego rok przeprowadzenia Plebiscytu wykazała się odważnym, niekonwencjonalnym, niezwykłym działaniem, postawą, dziełem lub wypowiedzią, które miały istotny wpływ na świadomość społeczną lub wręcz zmieniły polską rzeczywistość. To działanie i jego efekt mogą dotyczyć każdej dziedziny życia – polityki, spraw społecznych, obyczajowości, życia duchowego, nauki, biznesu, kultury, mediów, sportu.

Art. 5

 1. Pierwszy etap Plebiscytu obejmuje zbieranie od Zgłaszających zgłoszeń kandydatów do Nagrody.
 2. Czas trwania pierwszego etapu Plebiscytu określa i ogłasza Organizator zgodnie z art. 3 ust. 1 Regulaminu.
 3. Kandydatów do Nagrody należy zgłaszać e-mailem na adres: nagroda@tok.fm. Zgłoszenie kandydata do Nagrody musi zawierać minimum jednozdaniowe uzasadnienie. Zgłoszenia niezawierające uzasadnienia nie będą uwzględniane w Plebiscycie.
 4. Każdy Zgłaszający może zgłosić dowolną liczbę kandydatów do Nagrody.
 5. Kandydatów można zgłaszać do upływu terminu wskazanego zgodnie z ust. 2. Zgłoszenia nadesłane po tym terminie, nie będą brane przez Organizatora pod uwagę. O zachowaniu terminu decyduje chwila otrzymania zgłoszenia przez Organizatora.

Art. 6

 1. Drugi etap Plebiscytu obejmuje wyłonienie przez przedstawicieli Organizatora – członków redakcji Stacji Radiowej (dalej: „Kolegium Redakcyjne”) kandydatów do Nagrody spośród zgłoszeń otrzymanych w pierwszym etapie Plebiscytu.
 2. Czas trwania drugiego etapu Plebiscytu określa i ogłasza Organizator zgodnie z art. 3 ust. 1 Regulaminu.
 3. Kolegium Redakcyjne spośród kandydatów zgłoszonych w pierwszym etapie Plebiscytu wybiera, w formie głosowania, trzech kandydatów, którzy zakwalifikują się do trzeciego etapu Plebiscytu.
 4. Członkowie Kolegium Redakcyjnego przy wyborze trzech kandydatów, którzy zakwalifikują się do trzeciego etapu Plebiscytu biorą pod uwagę w szczególności:
  1. treść uzasadnienia zgłoszenia kandydata;
  2. postawę kandydata;
  3. szacunek, jakim kandydat cieszy się w swoim środowisku;
  4. aktywność kandydata i jego zasługi w roku poprzedzającym dany Plebiscyt.

Art. 7

 1. Trzeci etap Plebiscytu obejmuje wyłonienie przez Członków Kapituły laureata Nagrody spośród kandydatów wyłonionych w drugim etapie Plebiscytu.
 2. Czas trwania trzeciego etapu Plebiscytu określa i ogłasza Organizator zgodnie z art. 3 ust. 1 Regulaminu.
 3. Członkowie Kapituły wyłaniają laureata Nagrody w drodze głosowania, zwykłą większością głosów. Głosowanie przeprowadzane jest drogą mailową. Każdy Członek Kapituły może oddać w głosowaniu jeden głos.
 4. W przypadku uzyskania przez dwie kandydatury tej samej – najwyższej ilości głosów Członkowie Kapituły przeprowadzą ponowne glosowanie z możliwością wyboru jednej spośród tych dwóch kandydatur. Ust. 3 stosuje się odpowiednio.
 5. Laureatem Nagrody zostaje jeden kandydat, który uzyskał największa liczbę głosów w trybie określonym w ustępach poprzedzających.
 6. Z przebiegu głosowania Członków Kapituły zostanie sporządzony protokół zawierający dane dotyczące głosowania, podpisany przez sekretarza redakcji Stacji Radiowej. Protokół będzie przechowywany w siedzibie Organizatora.

Art. 8

 1. W danym Plebiscycie wyłoniony zostanie jeden laureat Nagrody, który otrzyma tytuł laureata Nagrody oraz statuetkę „NAGRODY RADIA TOK FM im. Anny Laszuk”.
 2. Kandydaci, który zakwalifikowani się do trzeciego etapu Plebiscytu, lecz nie uzyskali tytułu laureata Nagrody, otrzymają dyplomy.
 3. W Plebiscycie dopuszcza się przyznawanie nagród specjalnych na zasadach i w trybie przyjętym przez Organizatora.
 4. Uroczyste wręczenie statuetki „NAGRODY RADIA TOK FM im. Anny Laszuk” i dyplomów odbędzie się po zakończeniu trzeciego etapu Plebiscytu.
 5. Jeśli w związku z przyznaniem Nagrody, po stronie laureata powstałoby zobowiązanie podatkowe, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032), laureatowi zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie w całości przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego laureata. Laureat zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej Nagrody w Plebiscycie i zostanie wpłacona na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Art. 9

 1. Administratorem danych osobowych Zgłaszających jest Organizator – Inforadio sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10.
 2. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail iodo@radioagora.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatora (w takim przypadku prosimy o dopisek „IOD”).
 3. Dane osobowe Zgłaszających będą przetwarzane w celu:
  1. przeprowadzenia Plebiscytu,
  2. ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora.
 4. W obu przypadkach podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).
 5. Dane osobowe Zgłaszających mogą być przekazywane podmiotom świadczącym Organizatorowi usługi związane z przeprowadzeniem Plebiscytu.
 6. Dane osobowe Zgłaszających będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Plebiscytu, przy czym w zakresie niezbędnym dla dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z Plebiscytu lub obrony przed roszczeniami dane będą przetwarzane do chwili ich przedawnienia. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
 7. Zgłaszającemu przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 8. Zgłaszającemu przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 9. Zgłaszającemu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów wskazanych w nin. art. 9 z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych, Organizator prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną na adres siedziby Organizatora lub elektroniczną na adres iodo@radioagora.pl
 10. Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w Plebiscycie.

Art. 10

 1. Jeżeli zgłoszenie nadesłane w Plebiscycie przez Zgłaszającego („Zgłoszenie”) będzie miało cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Zgłaszający z chwilą przesłania Zgłoszenia udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji do korzystania ze Zgłoszenia lub jego fragmentów, bez ograniczeń co do czasu i terytorium, na następujących polach eksploatacji:
  1. utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i techniką cyfrową,
  2. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
  3. publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet).
 2. Zgłaszający, wraz z przesłaniem Zgłoszenia potwierdza, że posiada wszelkie prawa do przesłanego Zgłoszenia i wyraża zgodę na odczytanie treści Zgłoszenia w całości lub w częściach, w tym na antenie Stacji Radiowej lub publicznie, oraz nagranie i wyemitowanie odczytanej treści Zgłoszenia na antenie Stacji Radiowej, a także eksploatacji Zgłoszenia lub odczytanej treści Zgłoszenia w formie nadań radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wystawienia, wykonania, wprowadzania do pamięci komputera oraz emisji (w tym nadawania i udostępniania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.

Art. 11

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia lub skrócenia czasu trwania danego Plebiscytu, zmiany czasu trwania poszczególnych etapów Plebiscytu, ogłoszenia listy kandydatów lub laureata oraz do zmiany Regulaminu w trakcie trwania Plebiscytu.
 2. W przypadku zmiany postanowień niniejszego Regulaminu Organizator będzie zobowiązany do opublikowania obowiązującego nowej treści Regulaminu.